Ars e collegatu: comu finiu? A schifiu!

18 settembre 2019

Ma c’amu a fari cu lu prisirenti ra ‘a Regioni siciliana, Nelluzzu Musumeci, e cu l’assissuri Taninu Armau? Ma comu si fa a fari sciarriari tra iddi i deputati pi 400 miliuna di euro ca un c’hanno statu mai? Certu ca ‘sti rui hanno ‘nna cura… 

Picciotti, però cu ‘stu prisirenti ‘ra Regioni Nelluzzu Musumeci e cull’assessuri Taninu Armau ci voli ‘na pacenza! Nuautri ci l’aviamu ritto:

“Ma chi cabasisi c’istivu a ‘nfilari n’u Rindiconto 2019 ‘ra Regioni ‘sti 400 miliuna? A tipo iuocu r’i tri carti, facistivu cumpariri chiù assai i 400 milioni di euru! Chi bi paria che chiddi ‘ra Corte ri Cunti va facianu passari ‘sta cosa? Ma chi vi pari chi li iurici chi fannu i cunti sunnu orbi?

Chiddi ci virinu megghiu i vuautri tutti misi ‘nsemmula!

Ci provastivu puru l’annu passato. Un annu fa vi ittastivu pi du’ miliardi e 100 miliuna di euri. E vi i ficiru agghiutturi a unu a unu!

Ora vi ittastivu pi 400 miliuna di euri: e vi i ficiru agghiuttiri puru!

Ma chi cummina, assissuri Armau? Pussibile che, ogni annu, scattìa un’azioni ri ranfa? ‘U voli capiri o no ca chiddi un si ponnu pigghiari pi fissa? Ci pari chi pi quanto si vesti tuttu preciso, cu giacca, cravatta e cu ‘i scarpi ‘nglisi si metti ‘nsacchetta i cunta picciuli?

Chiddi isanu a mano, dunanu ‘nna liccuniata a ‘u iritu e i picculi i cuntano bonu pi’ bonu tutti: e si legginu tutti ‘i carti. E appena spunta ‘na fissaria, zact!, vi cunzanu ‘u capuzzu!

E ora chi ci cuntati ai li deputati? Avi quattru misi chi ‘i faciti riuniri, chiddì si sciarrianu pi purtarisi i picculi ri cca e di dda, e ora faciti finta r’addunarivi chi ‘i picciuli un ci su? Però accussì c’è r’incazzarisi!

Ma picchì un ci ‘u ricistivu, a li deputati ‘i l’Ars, ca prisintastivu ‘u novu Rindicontu 2019 unni e i 400 miliuna di euro un ci sunnu chiù? I facistivu sciarriari pi ‘nnenti…

E poi ci faciti puru a confirenza stampa pi lavarivi a cuscienza… Siti peggiu ri ‘i gesuiti i Paliemmu!

Certo ca ci ‘nni voli pacienza cu ‘sti Musumeci e Armau…

 

 

 

AVVISO AI NOSTRI LETTORI

Se ti è piaciuto questo articolo e ritieni il sito d'informazione InuoviVespri.it interessante, se vuoi puoi anche sostenerlo con una donazione. I InuoviVespri.it è un sito d'informazione indipendente che risponde soltato ai giornalisti che lo gestiscono. La nostra unica forza sta nei lettori che ci seguono e, possibilmente, che ci sostengono con il loro libero contributo.
-La redazione
Effettua una donazione con paypal


Commenti